Bài vi?t

Gi?i thi?u các thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng khác nhau

Ch?ng tr?m ?i?n tho?ihi?n nay ?ang là m?t ngành ngày càng ???c ?a chu?ng trên th? tr??ng, vì ?i?n tho?i ?? là m?t th? kh?ng th? thi?u trong cu?c s?ng c?a con ng??i nên ngày càng có nhi?u c?a hàng kinh doanh ?i?n tho?i, thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i ngày càng nhi?u.
H?m nay chúng t?i s? gi?i thi?u m?t s? lo?i thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i di ??ng khác nhau.

Máy ch? ?a c?ng thi?t b? ch?ng tr?m b?o m?t ?i?n tho?i th?ng minh

Máy ch? ?a c?ng có ngh?a là m?t thi?t b? có th? b?o v? nhi?u hàng hóa cùng m?t lúc. Nh?ng m?t hàng này có th? là ?i?n tho?i di ??ng, máy tính b?ng ho?c máy c?o rau. Máy ch? ?a c?ng có th? ???c chia thành 2 c?ng và 4 c?ng và 6 c?ng và 8 c?ng và 10 c?ng.
Máy ch? có các c?ng khác nhau t??ng ?ng v?i cùng s? l??ng cáp và ??, ví d?: máy ch? 4 c?ng yêu c?u 4 cáp và 4 ??.
Máy ch? th??ng ???c ??t d??i g?m bàn, và c?ng day xu?ng m?t bàn, sau ?ó ??t m?t chan ?? trên m?t bàn ?? ??t ?i?n tho?i di ??ng ho?c các s?n ph?m khác c?n tr?ng bày m?t cách an toàn.
?u ?i?m c?a vi?c s? d?ng máy ch? nhi?u c?ng ?? b?o v? ?i?n tho?i là có th? ti?t ki?m chi phí trung bình cho m?i s?n ph?m, vì cáp và ?? kh?ng ??t, và ch? có máy ch? là ??t h?n.
Nh??c ?i?m c?a vi?c s? d?ng máy ch? nhi?u c?ng là t?t c? chúng ??u ???c ?i?u khi?n b?i cùng m?t máy ch?. N?u có v?n ?? v?i máy ch? này, m?t s? s?n ph?m s? m?t kh? n?ng b?o v?.
N?u kh?ng có khái ni?m r? ràng v? s? xu?t hi?n c?a máy ch? ?a c?ng, chúng ta h?y xem xét s? xu?t hi?n c?a máy ch? ?a c?ng.

Màn hình b?o m?t máy ch? ?a c?ng 

Máy ch? ?a c?ng th??ng có th? ???c chia thành 2 c?ng và 4 c?ng và 6 c?ng và 8 c?ng và 10 c?ng.

Màn hình b?o m?t máy ch? 10 c?ng

Thi?t b? ch?ng tr?m b?o m?t máy ch? m??i c?ng, b?n có th? th?y r?ng máy ch? có th? ???c c?m vào 10 day cáp cùng m?t lúc

H?p kéo thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng

Nguyên t?c c?a thi?t b? ch?ng tr?m h?p cáp th?c t? t??ng t? nh? thi?t b? ch?ng tr?m nhi?u c?ng, ngo?i tr? h?p cáp là m?t máy ch? qu?n ly m?t thi?t b? ch?ng tr?m và máy ch? nhi?u c?ng là m?t máy ch? có th? k?t n?i nhi?u thi?t b? ch?ng tr?m.
Thành ph?n c?a thi?t b? ch?ng tr?m an ninh h?p cáp c?ng bao g?m ch?, cáp và ??. H?p cáp và day ??t d??i bàn, chan ?? ??t trên bàn.
H?y cùng chúng t?i xem qua cách th?c ho?t ??ng c?a thi?t b? ch?ng tr?m h?p cáp.

H?p kéo thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i di ??ng

S?n ph?m này có th? ti?t ki?m di?n tích ??t s?n ph?m và ch?y day qua bàn ?? k?t n?i v?i ?i?n tho?i

H?p kéo ?i?n tho?i di ??ng b?o m?t và màn hình ch?ng tr?m

??t máy ch? và cáp d??i bàn và ??t giá ?? trên bàn

Chan ?? ch?ng tr?m màn hình ?i?n tho?i di ??ng phong cách ??c l?p

Khung ch?ng tr?m màn hình an ninh ?i?n tho?i di ??ng ki?u ??c l?p là thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i th?ng minh ph? bi?n nh?t vì nó d? cài ??t và an toàn, ?n ??nh.
Giá trung bình c?a thi?t b? ch?ng tr?m di ??ng ??c l?p s? ??t h?n so v?i thi?t b? ch? nhi?u c?ng.
Nh?ng ?u ?i?m l?n nh?t c?a nó là thi?t b? ch?ng tr?m ch? b?o v? ???c m?t chi?c ?i?n tho?i di ??ng, có th? ti?t ki?m di?n tích và ?óng vai trò b?o v? an ninh toàn di?n.
Thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng ??c l?p c?ng có th? ???c chia thành nhi?u lo?i khác nhau, ch?ng h?n nh? thi?t b? ch?ng tr?m b?o m?t ?i?n tho?i di ??ng acrylic, thi?t b? ch?ng tr?m b?o m?t ?i?n tho?i di ??ng ABS và thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng b?ng kim lo?i.

Chan ?? b?o m?t ?i?n tho?i di ??ng ABS

Thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i di ??ng ??c l?p ABS, thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng ph? bi?n nh?t


Chan ?? ch?ng tr?m ?i?n tho?i di ??ng acrylic

Thi?t b? ch?ng tr?m d?c ?i?n tho?i di ??ng acrylic an ninh, ??n gi?n và ?n ??nh
Các thi?t b? ch?ng tr?m an ninh ?i?n tho?i di ??ng ch? y?u theo các phong cách: thi?t b? ch?ng tr?m máy ch? ?a c?ng và thi?t b? ch?ng tr?m h?p cáp và thi?t b? ch?ng tr?m ??c l?p, khách hàng có th? l?a ch?n các s?n ph?m t??ng ?ng theo s? thích khác nhau c?a mình.
?? bi?t thêm th?ng tin v? các thi?t b? b?o m?t và ch?ng tr?m ?i?n tho?i di ??ng, vui lòng liên h? v?i t?i.
?? có thêm ki?n ??th?c v? ch?ng tr?m ?i?n tho?i, b?n c?ng có th? tham kh?o bài vi?t này.
0  Bình luận
Lại một Thảo luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại