Bài vi?t

?ng d?ng c?a th? báo ??ng 2 và th? báo ??ng 3

??nh ngh?a c?a th? c?nh báo 2 và th? c?nh báo 3

2 th? c?nh báo và 3 th? c?nh báo t??ng ?ng là m?t lo?i th? b?o m?t.
Th? báo ??ng 2 có ngh?a là th? có hai ph??ng th?c c?nh báo, ?ó là khi th? ?i qua ?ng-ten ch?ng tr?m EAS, nó s? kích ho?t ?ng-ten ch?ng tr?m EAS ?? báo ??ng và khi th? b? h?ng, th? s? báo ??ng b?ng chinh no.
Th? 3 c?nh báo có ngh?a là th? có ba ph??ng th?c c?nh báo, ?ó là khi th? ?i qua ?ng-ten ch?ng tr?m EAS, nó s? khi?n ?ng-ten ch?ng tr?m EAS báo ??ng và th? c?ng s? t? báo ??ng, và c? khi th? b? h?ng, th? s? t? báo ??ng.
Vì v?y th? báo ??ng 2 và th? báo ??ng 3 còn ???c g?i làth? t? báo ??ngvì chúng có ch?c n?ng t? báo ??ng.

Nguyên ly ho?t ??ng c?a th? t? báo ??ng

Tr??c h?t, c?nh báo chan EAS ???c kích ho?t khi th? ?i qua b? EAS là nguyên ly ho?t ??ng c? b?n nh?t c?a EAS. Nguyên ly ho?t ??ng c? b?n nh?t c?a h? th?ng EAS là anten báo ??ng khi th? ?i qua anten.
Tuy nhiên, ch?c n?ng c?nh báo khác c?a th? là m?t ch?c n?ng ??c bi?t ch? có ? th? t? báo ??ng. ?ó là do th? có pin bên trong và cài ??t ch? ?? báo ??ng. Khi th? b? h?y, th? s? t? phát ra am thanh bíp ?? hi?n th? c?nh báo.

Lo?i 2 th? c?nh báo và 3 th? c?nh báo

2 th? c?nh báo và 3 th? c?nh báo th??ng ???c chia thành th? khóa cáp và th? nh?n.
khóa cáp có ngh?a là m?t th? b?ng m?t s?i day, ?? dài c?a s?i day này có th? ???c tùy ch?nh theo nhu c?u c?a khách hàng.
Th? nh?n có th? ???c chia thành th? b?c nh?n và th? m?ng nh?n.
H?y ?? 鈥 檚 xem xét ba th? khác nhau.
Khóa cáp Th? t? báo ??ng
Lo?i th? khóa cáp này là m?t s?i day ???c k?t n?i tr?c ti?p v?i th? và day ???c treo tr?c ti?p lên s?n ph?m, khi day b? c?t ho?c th? b? h?ng, th? s? t? phát ra am thanh báo ??ng và khi th? ?i ngang qua ?ng-ten EAS, ?ng-ten s? phát ra am thanh báo ??ng.

Th? b?c nh?n

Th? nh?n qu?n có ngh?a là th? nh?n ch? có 4 s?i cáp ?? qu?n th?. Chi?u dài c?a cáp này và bán kính c?a th? có th? ???c tùy ch?nh theo nhu c?u c?a khách hàng.

Th? m?ng nh?n

Th? m?ng nh?n ngh?a là th? m?ng nh?n có m?t m?ng l??i, m?ng l??i này ???c s? d?ng ?? k?t n?i s?n ph?m, t??ng t? nh? v?y, kích th??c c?a l??i và kích th??c c?a nh?n c?ng có th? ???c tùy ch?nh theo các kích th??c khác nhau.

?ng d?ng c?a th? báo ??ng 2 và th? báo ??ng 3

Trong tr??ng h?p bình th??ng, giá c?a 2 th? c?nh báo và 3 th? c?nh báo s? cao h?n các th? th?ng th??ng. Giá trung bình c?a th? c?ng b?o m?t th?ng th??ng ch? kho?ng 0,1 ?? la, trong khi giá trung bình c?a th? t? báo ??ng là kho?ng 2 ?? la. Vì v?y, th? t? báo ??ng th??ng ???c áp d?ng cho hàng hóa ??t ti?n h?n, n?u kh?ng s? kh?ng phù h?p v?i th? có giá cao nh? v?y, nhìn chung là hàng xa x? ho?c hàng có giá t??ng ??i cao.

Làm th? nào ?? m? khóa th? t? báo ??ng?

Ph??ng th?c m? c?a th? t? c?nh báo c?ng gi?ng nh? cách m? c?a th? b?o m?t th?ng th??ng, c? hai ??u s? d?ng b? g? th? t?, ngoài ra, l?i khóa c?a th? s? khác và có th? s? d?ng các b? tháo khác nhau. L?i khóa m?nh yêu c?u m?t b? m? khóa t? tính m?nh và nh?n c?a l?i khóa th?ng th??ng yêu c?u m?t b? m? khóa th?ng th??ng.
?? bi?t thêm th?ng tin v? 2 th? c?nh báo và 3 th? c?nh báo, vui lòng liên h? v?i t?i.
?? bi?t thêm ki?n ??th?c v? th?, b?n c?ng có th? ki?m tra bài vi?t này.
0  Bình luận
Lại một Thảo luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại