Cau h?i th??ng g?p

Bao lau s? giao hàng sau khi ??t hàng?

Giao hàng th??ng trong vòng 3-15 ngày, ngo?i tr? các ngày l? c?a Trung Qu?c.

T?i sao s?n ph?m c?a b?n l?i ??t nh? v?y?

S?n ph?m c?a chúng t?i ???c làm b?ng v?t li?u t?t nh?t. Chúng t?i ph?i ??m b?o ch?t l??ng s?n ph?m và tr?i nghi?m c?a Khách hàng mua s?m. B?n c?ng có th? cho chúng t?i bi?t ngan sách c?a b?n và chúng t?i s? ch?n cái t?t nh?t cho b?n.

Làm th? nào ?? ??i phó v?i s? c? báo ??ng gi??

Chúng ta nên ki?m tra xem có nh?n g?n h? th?ng EAS, ho?c các thi?t b? ?i?n t? khác kh?ng.

H? th?ng nào t?t h?n, h? th?ng RF hay h? th?ng AM?

H? th?ng AM t?t h?n h? th?ng RF, h? th?ng AM có kh? n?ng ch?ng nhi?u m?nh và t? l? phát hi?n cao h?n.

Kh?ng bi?t shop mình c?n l?p bao nhiêu anten.

B?n ch? c?n cung c?p thu?c tính hàng hóa ch?ng tr?m và b?n v? CAD c?a c?a hàng, nhan viên thi?t k? c?a chúng t?i s? thi?t k? s? l??ng l?p ??t tùy theo tình hình c?a hàng c?a b?n.

C?ng ty c?a b?n ?? tham gia vào ngành EAS ???c bao lau?

Nanjing Bohang ?? ho?t ??ng trong ngành EAS ???c 18 n?m.

Nh?ng lo?i c?a hàng nào c?n ch?ng tr?m?

Siêu th?, c?a hàng qu?n áo, c?a hàng ?i?n tho?i, c?a hàng sách ho?c th? vi?n, c?a hàng bán l?, v.v.

N?u chúng ta mua s?n ph?m thì kh?ng bi?t cách l?p ??t nh? th? nào?

B?n có th? t?i xu?ng h??ng d?n v?n hành trên trang web chính th?c c?a chúng t?i. S?n ph?m c?a chúng t?i r?t d? cài ??t.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại