Các s?n ph?m
(17 các sản phẩm )

H? th?ng EAS

 H? th?ng giám sát bài vi?t ?i?n t?

Tên ??y ?? c?a   h? th?ngEAS???c g?i làgiám sát bài báo ?i?n t?. Nó là m?th? th?ng Báo ??ngbao g?mh? th?ng?ng-ten EAS,Th?EASB? tách sóng EAS.

 H? th?ng An ninh Bán l?EAS có th? cung c?p b?o m?t ?áng tin c?y cho các s?n ph?m c?a b?n.Là m?t trong nh?ng  nhà s?n xu?t h? th?ngEASt?t nh?t  t?i Trung Qu?c, Bohang ?? và ?ang cung c?p các gi?i pháp ch?ng tr?m hài lòng nh?t cho khách hàng c?a chúng t?i.

?ay là 3 ly do khi?n b?n ch?n và tin t??ng Bohang

● H? th?ng EAS c?a chúng t?i d? cài ??t, d? g? l?i và d? v?n hành.

● Hi?u su?t cao, t? l? c?nh báo sai th?p và t? l? phát hi?n trên 99%.

●Chúng t?i có ?? kinh nghi?m, khách hàng c?a chúng t?i bao g?m các th??ng hi?u qu?c t? Adidas, FILA, New Balance và China Resources Vanguard, chu?i siêu th? l?n nh?t t?i Trung Qu?c.

Các EAS h? th?ng có th? ???c áp d?ng cho nhi?u l?nh v?c, ch?ng h?n nh? các c?a hàng qu?n áo, siêu th?, c?a hàng giày, c?a hàng kính m?t, cau l?c b? golf, ?? trang s?c ch?ng tr?m, vv

Chúng t?i có th? cung c?p t?t c? các lo?i ?ng-ten giám sát bài vi?t ?i?n t?. Chào m?ng b?n ??n mua hàng và tham kh?o y ki?n.

Cách th?c ho?t ??ng c?a giám sát s?n ph?m ?i?n t?

?ay là m? hình FM 7,5 ~ 8,5MHz ???c truy?n b?i m?t ?ng-ten phát, t?o ra m?t ?i?n tr??ng c?nh báo. Khi hàng hóa ch?a gi?i m? ???c mang ?i kh?i trung tam mua s?m, ?i qua thi?t b? phát hi?n, s? ???c kích ho?t c?nh báo ?ng-ten EAS, có th? nh?c nh? nhan viên thu ngan và nhan viên an ninh trung tam ?? x? ly k?p th?i.

Lo?i EAS ystem

● H? th?ng EM (H? th?ng ?i?n t?), s? d?ng sóng ?i?n t? làm tín hi?u phát hi?n.

● H? th?ng AM (Acoustomagnetic system), ???c ??c tr?ng b?i t? l? phát hi?n ch?ng tr?m cao,h?u nh? b?ng kh?ng d??ng tính gi?.

● H? th?ng RF (H? th?ng t?n s? v? tuy?n) là c?ng ngh? truy?n th?ng kh?ng day s? d?ng tín hi?u v? tuy?n ?? xác ??nh các m?c tiêu c? th? và ??c và ghi d? li?u liên quan.

?u ?i?m c?a H? th?ng EAS

T?n s? c?a AM là 58KHz.?u ?i?m c?a H? th?ng Bohang AM là c?m và ch?y, kh?ng c?n ngu?n ?i?n bên ngoài, kh?ng c?n g? l?i máy tính và trong m?t s? tr??ng h?p, th?m chí có th? n?i ??t. ?ay là c?ng ngh? ??c ?áo c?a chúng t?i. Kho?ng cách phát hi?n t?i ?a c?a nh?n m?m có th? ??t 1,4 mét và kho?ng cách phát hi?n t?i ?a c?a th? c?ng có th? ??t t?i 3 mét.

T?n s? c?a RF là 8,2MHz. ?u ?i?m c?a h? th?ng RF c?a Bohang là c?ng ngh? x? ly k? thu?t s? DSP,hi?u su?t ?n ??nh và giá thành r?. Kho?ng cách phát hi?n t?i ?a c?a nh?n m?m có th? ??t 1,3 mét và kho?ng cách phát hi?n t?i ?a c?a th? c?ng có th? ??t 2,4 mét.

T?n s? c?a h? th?ng EM th??ng là 1KHz. ?u ?i?m l?n nh?t c?a h? th?ng EM là nó có th?h?y ??ng ky nhi?u l?n d?i t? tính EM.

Th?ng tin thêm v? giám sát bài báo ?i?n t?

B?n có nhu c?u l?p ??t h? th?ng ch?ng tr?m ?? b?o v? s?n ph?m c?a mình trong các c?a hàng bán l?, c?a hàng ?i?n tho?i di ??ng, c?a hàng qu?n áo, siêu th?,…?

N?u b?n ?ang tìm ki?m h? th?ng ch?ng tr?m, thì b?n có th? cho chúng t?i bi?t nhu c?u c?a b?n, ??i ng? chuyên nghi?p c?a chúng t?i s? tr? l?i b?n ngay l?p t?c, gi?i thi?u và báo giá chi ti?t nh?t cho b?n.

Bohang ?ang tìm ki?m nhà phan ph?i h? th?ng EAS toàn c?u. Chúng t?i s? cung c?p cho b?n m?t s? m?u mi?n phí, h??ng d?n k? thu?t ??y ?? và chi?t kh?u ??c quy?n.

 Nh?n báo giá

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại