H? s? c?ng ty

H? s? c?ng ty

Nanjing Bohang Electronics Co., Ltdlà nhà s?n xu?t chuyên nghi?p hàng ??u v? các gi?i pháp bán l? th?ng minh, bao g?m ch?ng tr?mEAS H? th?ng ?ng tenEAS, nh?n và th? ch?ng tr?m, thi?t b? hi?n th? an ninh và h? th?ng giám sát.Bohang cung c?p các gi?i pháp chuyên nghi?p v? ch?ng tr?m siêu th?, ch?ng tr?m th? vi?n, ch?ng tr?m c?a hàng qu?n áo, ch?ng tr?m c?a hàng ?i?n tho?i di ??ng, v.v.??ng th?i, chúng t?i có th? cung c?p OEM và ODM theo yêu c?u c?a khách hàng.

Nam Kinh Bohang Electronics Co., Ltd. ???c thành l?p vào n?m 2001 t?i Nam Kinh, Trung Qu?c. Bohang là nhà s?n xu?t có g?n 20 n?m kinh nghi?m trong EAS. Chúng t?i ?? nh?n ???c hai b?ng sáng ch?(k?t h?p gi?a nh?n t? báo ??ng và H? th?ng ch?ng tr?m EAS) và h?n 20 b?ng sáng ch? v? các m? hình ti?n ích, bao g?m ?ng d?ng c?a h? th?ng tính ti?n nh?n d?ng th?ng minh RFID và nh?n ch?ng tr?m m?i, v.v. T?i ??ng th?i, chúng t?i có h? th?ng ki?m soát ch?t l??ng nghiêm ng?t và các ch?ng ch? CE, ISO, SGS, ROHS ???c các t? ch?c qu?c t? c?ng nh?n ?? ??m b?o ch?t l??ng cho khách hàng.

Bohang là th??ng hi?u hàng ??u trong ngành EAS c?a Trung Qu?c. Chúng t?i có các nhà phan ph?i c?a riêng mình ? Nh?t B?n, B? ?ào Nha, Hy L?p, Pháp và các n??c khác. Bohang ?? ph?c v? h?n 22.000 c?a hàng, ch?ng h?n nh? LV, Adidas, NoMe, ESPRIT, v.v.

L?y khách hàng làm trung tam là m?c ?ích c?a Bohang và s? hài lòng c?a khách hàng là s? m?nh c?a Bohang. Nam Kinh Bohang Electronics mong ???c h?p tác v?i b?n!

??i c?a chúng t?i
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại