Camera giám sát video

Máy ?nh r? nét nh?t

Camera quan sát videolà m?t thi?t b? hình ?nh bán d?n, có ?u ?i?m là ?? nh?y cao, kh? n?ng c?n sáng m?nh, ?? méo hình nh?, kích th??c nh?, tu?i th? cao và ch?ng rung. Camera giám sát video là ph?n quan tr?ng nh?t c?a h? th?ng an ninh. 

Là m?t nhà l?nh ??o ??i m?i, camera giám sát video Bohang cam k?t cung c?p các c?ng ngh? và s?n ph?m tiên ti?n, ch?ng h?n nh? camera toàn c?nh ?a c?m bi?n, ngu?n ?i?n 800m và truy?n d? li?u qua cáp Ethernet, và Smart Codec ?? c?i thi?n hi?u qu? m? hóa và ti?t ki?m b?ng th?ng. Các c?p ?? s?n ph?m c?a chúng t?i có s?n ?? ?áp ?ng các nhu c?u khác nhau. Chúng t?i có các s?n ph?m dành cho các chuyên gia yêu c?u nh?ng c?i ti?n m?i nh?t và ch?t l??ng t?t nh?t. Camera giám sát Bohang dành cho nh?ng ng??i chuyên nghi?p tìm ki?m s? can b?ng hi?u su?t chi phí, chúng t?i c?ng có các s?n ph?m dành cho nh?ng khách hàng quan tam ??n ch?t l??ng nh?ng ngan sách eo h?p. 

Máy ?nh ???c s? d?ng r?ng r?i trong các ?ng d?ng khác nhau và các ngành d?c. Camera giám sát video có th? ???c s? d?ng trong l?i vào và l?i ra, khu bán l? th?ng minh, khu v?c c?ng c?ng và các tình hu?ng khác ?? nang cao hi?u qu? ho?t ??ng. kho?ng cách ti?p c?n m? r?ng ???c áp d?ng r?ng r?i cho các san v?n ??ng, b?i ??u xe, v.v., ?? ti?t ki?m chi phí ?i day. B?n có th? ch?n b?t k? camera giám sát video nào phù h?p v?i túi ti?n c?a mình.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại