B?o m?t màn hình ?i?n tho?i di ??ng

Thi?t b? ch?ng tr?m c?a hàng ?i?n tho?i

Ngày nay, các c?a hàng tr?i nghi?m di ??ng ngày càng tr? nên ph? bi?n. ?? mang ??n cho khách hàng tr?i nghi?m t?t h?n và mi?n phí h?n, chúng t?i c?n th? hi?n v? ngoài hoàn h?o c?a ?i?n tho?i di ??ng. ??ng th?i, c?n th?c hi?n t?t các bi?n pháp ch?ng tr?m. Thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i kh?ng ch? có th? ?óng vai trò ch?ng tr?m mà còn có th? s?c ?i?n tho?i di ??ng. B?t k? nhan viên ? ?au trong c?a hàng, m?t khi khách hàng rút cáp k?t n?i ?i?n tho?i, thi?t b? ch?ng tr?m ?i?n tho?i s? phát ra am thanh báo ??ng chói tai. Nh?c nh? nhan viên b?o v? ?i?n tho?i di ??ng.

Bohang có 20 n?m kinh nghi?m trong ngành này. Chan ?? tr?ng bày ch?ng tr?m ?i?n tho?i do chúng t?i cung c?p r?t ti?n l?i, c?m là ch?y. Có nhi?u m?u m? ?a d?ng. B?n có th? ch?n m?u phù h?p v?i c?a hàng c?a mình. M?i m? hình b?o m?t màn hình ?i?n tho?i di ??ng có th? ???c s? d?ng cho Android, Apple và các ?i?n tho?i di ??ng khác.

Toàn bộ 26 Trang 2 Hồ sơ
1 2

Cung c?p gi?i pháp ch?ng tr?m cho c?a hàng ?i?n tho?i di ??ng c?a b?n

Là nhà cung c?p thi?t b? ch?ng tr?m có ti?ng t?i Trung Qu?c. V?i kinh nghi?m và gi?i pháp ch?ng tr?m chuyên nghi?p, chúng t?i bán s?n ph?m c?a mình t?i h?n 40 qu?c gia và khu v?c trên th? gi?i. ???c khách hàng r?t ?a chu?ng.

Chan ?? tr?ng bày ch?ng tr?m ?i?n tho?i Bohang kh?ng ch? có kh? n?ng ch?ng tr?m hi?u qu? mà còn có hình th?c ??p m?t. Có th? c?i thi?n tr?i nghi?m khách hàng và t?ng hi?u su?t bán hàng c?a b?n.

?u ?i?m và ch?c n?ng chính:

??p: Chúng t?i có th? tùy ch?nh và ph?i h?p ki?u dáng và màu s?c c?a thi?t b? ch?ng tr?m theo m?i tr??ng c?a hàng c?a b?n.

??n gi?n: S?n ph?m c?a chúng t?i ??n gi?n, d? l?p ??t và b?o trì.

?i?u khi?n t? xa: ?i?u khi?n t? xa h?ng ngo?i mi?n phí, ?i?u khi?n t? xa, d? s? d?ng.

N?u b?n mu?n mua ho?c ??i di?n cho s?n ph?m c?a chúng t?i, vui lòng liên h? v?i chúng t?i.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại