Tin t?c

Nanjing Bohang tìm ki?m các nhà phan ph?i toàn c?u trong h? th?ng EAS

Gi?i thi?u v? EAS

EAS(Giám sát Bài vi?t ?i?n t?) là m?t trong nh?ng h? th?ng b?o m?t hàng hóa ???c ngành bán l? l?n áp d?ng r?ng r?i. EAS ra m?t t?i Hoa K? vào gi?a nh?ng n?m 1960. Ban ??u nó ???c s? d?ng trong ngành may m?c. Bay gi? nó ?? m? r?ng ??n h?n 80 qu?c gia và khu v?c trên th? gi?i. L?nh v?c ?ng d?ng c?ng ?? m? r?ng sang nhi?u ngành khác nhau nh? c?a hàng bách hóa, siêu th?, sách, ??c bi?t là trong các siêu th? l?n, v.v.

Các thành ph?n chính c?a EAS là gì?

H? th?ng EAS ch? y?u ???c c?u t?o b?i ba ph?n: B? phát hi?n (Sensor), b? tách sóng (Deactivator) và nh?n m?m (Hard Tag).
H? th?ng EAS nói chung có th? ???c chia thành ba lo?i: h? th?ng AM, h? th?ng RF và h? th?ng EM.
 C?m bi?n EAS còn ???c g?i là ?ng-ten EAS và ?? EAS và b? EAS, nói chung, ?ng-ten EAS ???c chia thành ?ng-ten acrylic, ?ng-ten h?p kim nh?m và ?ng-ten ABS.

EAS ANTENNA

?ng ten EAS là b? ph?n quan tr?ng nh?t c?a h? th?ng EAS vì nó là ??u dò c?a toàn b? h? th?ng.

Có TH? C?NG

Th? c?ng EAS ???c ??t trên s?n ph?m. Khi s?n ph?m ???c g?n th? ?i qua ?ng-ten EAS, ?ng-ten s? báo ??ng.

EAS DETACHER

B? tách EAS ???c ??t bên c?nh máy tính ti?n, và nhan viên thu ngan c?n tháo th? kh?i s?n ph?m tr??c máy tính ti?n.

B? EAS

B? EAS là m?t c?a an ninh ch?ng tr?m ???c ??t ? l?i vào c?a m?t c?a hàng. Nó có th? ???c s? d?ng ?? ch?ng tr?m qu?n áo, ch?ng tr?m hi?u thu?c, ch?ng tr?m an ninh siêu th?, v.v.

Nh?n m?m EAS

Nh?n m?m ???c dán lên s?n ph?m. Th?ng th??ng, các s?n ph?m kh?ng th? s? d?ng nh?n c?ng c?n ph?i ???c dán nh?n m?m. Nh?n m?m này c?ng có th? ???c s?n xu?t thành nh?n m?m ??ng l?nh ho?c nh?n ngu?n.Máy h?y kích ho?t EAS

EAS deatctivator chuyên d?ng ?? gi?i m? nh?n m?m và c?ng ???c ??t bên c?nh máy tính ti?n gi?ng nh? b? g? th? c?ng.

Bohang ?ang tìm ki?m các nhà phan ph?i h? th?ng EAS toàn c?u

Nam Kinh Bohang Electronics Co., Ltd. là m?t c?ng ty chuyên s?n xu?t và kinh doanh EAS, ??t t?i Nam Kinh, Trung Qu?c. Nanjing Bohang ???c thành l?p vào n?m 2001.
 
Chúng t?i hi?n ?ang tìm ki?m các nhà phan ph?i c?a h? th?ng EAS trên kh?p th? gi?i. Chúng t?i có nh?ng chính sách sau ?? h? tr? các ??i ly.

1. Giá c? th? c?a ??i ly

Chúng t?i s? cung c?p cho các nhà phan ph?i các m?c giá khác v?i khách hàng mua l?, và s? h? tr? ??y ?? cho các nhà phan ph?i.

2.M?t s? m?u mi?n phí ?? th? nghi?m

??i v?i h? th?ng EAS, chúng t?i s? th? nghi?m m?t s? m?u mi?n phí, bao g?m th? EAS và trình xóa th? EAS, v.v.

3. D?ch v? sau bán hàng hoàn h?o nh?t có th?

Chúng t?i ???c phan ph?i trên toàn th? gi?i, v?i các múi gi? khác nhau và chênh l?ch th?i gian, nh?ng chúng t?i s? c? g?ng h?t s?c ?? tr? l?i b?n ngay khi b?n c?n. Chúng t?i có th? cung c?p h??ng d?n b?ng video t? xa.

4. Chúng t?i có th? cung c?p OEM


??i v?i m?t s? s?n ph?m có ch?c n?ng ??c bi?t, ch?ng h?n nh? nh?n ch?c n?ng ??c bi?t và máy dò nh?n, chúng t?i có th? cung c?p d?ch v? OEM.

5. Có th? cung c?p d?ch v? b?o trì và thay th? b?ng m?ch trong vòng m?t n?m

??i v?i toàn b? h? th?ng EAS, b?ng m?ch bên trong là ph?n c?t l?i. Nói chung, v?n ?? có th? là do b?ng m?ch, vì v?y chúng t?i s? cung c?p cho các nhà phan ph?i d?ch v? s?a ch?a và thay th? b?ng m?ch trong vòng m?t n?m.

6. Th?ng tin ch?ng nh?n ??y ??

C?ng ty chúng t?i có ch?ng nh?n CE, ch?ng nh?n Rohs và ISO9001 và m?t s? b?ng sáng ch?.
Hi?n nay, ngày càng nhi?u c?ng ty thích ch?n h? th?ng EAS s?n xu?t t?i Trung Qu?c,
Chúng t?i có th? cung c?p b?t k? d?ch v? nào b?n mu?n. N?u b?n mu?n tr? thành nhà phan ph?i c?a EAS, h?y liên h? v?i chúng t?i và ?? chúng t?i mang ??n cho b?n d?ch v? hoàn h?o nh?t.
?? bi?t thêm ki?n ??th?c v? h? th?ng EAS, b?n có th? tham kh?o bài vi?t sau.
0  Bình luận
Lại một Thảo luận
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay
  Các nhà sản xuất hệ thống giám sát bài viết điện tử, thẻ bảo mật EAS, bảo mật hiển thị - Hệ thống chống trộm Bohang
Rm.601,Building E2, Tianan Cyber Park,#36 Yongfeng Rd.,Nanjing,China.
Bạn có thể tin tưởng chúng tôi
Chúng tôi là một Nhà sản xuất chuyên nghiệp tại Trung Quốc và chúng tôi không ngừng đổi mới để khách hàng có thể có những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
Hỗ trợ tiếp thị bởi Globalsir
Nhập chi tiết yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
Name can't be empty
E-mail không thể để trống
Company can't be empty
Phone can't be empty
Products can't be empty
Tin nhắn không thể để trống
Lỗi mã xác minh
code
Nạp lại